ASUS ROG G750JM 帮助

background image

Notebook PC

用戶手冊

C7780

2013 年 2 月

background image筆記本電腦用戶手冊

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公
司保留所有權利。

本用戶手冊包括但不限於其所包含的所有信息都受到著作權法的保

護,未經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱“華碩”)許可,不得有
任何仿造、複製、摘抄、轉譯、發行等行為或為其它利用。

本用戶手冊是以“現狀”及“以目前明示的條件下”的狀態提供給

您。在法律允許的範圍內,華碩就本用戶手冊,不提供任何明示或默
示的擔保及保證,包括但不限於商業暢銷性、特定目的適用性、未侵
害任何他人權利及任何使用本用戶手冊或無法使用本用戶手冊的保
證,且華碩對因使用本用戶手冊而獲取的結果或通過本用戶手冊所
獲得任何信息的準確性或可靠性不提供擔保及保證。

用戶應自行承擔使用本用戶手冊的所有風險。用戶明確瞭解並同意

華碩、華碩的被授權人及董事、管理層、員工、代理商、關聯企業皆
無須為您因本用戶手冊、或因使用本用戶手冊、或因不可歸責于華碩
的原因而無法使用本用戶手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附
帶、直接、間接、特別、懲罰或任何其它損失(包括但不限於利益損
失、業務中斷、數據遺失或其它金錢損失)負責,不論華碩是否被告
知發生上述損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對上述損失的責

任限制,所以上述限制或排除條款可能對您不適用。

用戶知悉華碩有權隨時修改本用戶手冊。本產品規格或驅動程序

一經改變,本用戶手冊將會隨之更新。本用戶手冊更新的詳細說明
請您訪問華碩的客戶服務網 http://support.asus.com,或是直接與
華碩電腦客戶關懷中心 400-600-6655 聯繫(400 服務熱線支持手
機撥打)。

對於本用戶手冊中提及的第三方產品名稱或屬性,其所有權及知

識產權都為各產品或屬性所有人所有且受現行知識產權相關法律及
國際條約的保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩的保修及服務:
(1) 本產品曾經過非華碩授權的維修、規格更改、零件替換或其

它未經過華碩授權的行為。

(2)本產品序號模糊不清或丟失。

版權說明

免責聲明

background image筆記本電腦用戶手冊

目錄

關於本用戶手冊 .............................................................................6
手冊中的信息圖標.........................................................................7
安全說明 ...........................................................................................8

第一章:硬件設置

認識您的筆記本電腦 ................................................................. 14

上視圖.................................................................................................. 14
底視圖.................................................................................................. 17
右視圖.................................................................................................. 19
左視圖.................................................................................................. 21
後視圖.................................................................................................. 23

第二章:使用您的筆記本電腦

開始使用前 ................................................................................... 26

安裝電池(視機型而定) ............................................................ 26
為筆記本電腦充電 .......................................................................... 27
掀開顯示屏 ........................................................................................ 28
按下電源按鈕 .................................................................................... 28

觸摸板操作手勢 .......................................................................... 29

單指手勢 ............................................................................................. 30
雙指手勢 ............................................................................................. 32
三指手勢 ............................................................................................. 33

使用鍵盤 ........................................................................................ 34

功能組合鍵 ........................................................................................ 34
華碩應用程序功能組合鍵 ............................................................ 35
Windows

®

8 功能鍵 ....................................................................... 35

多媒體控制鍵 .................................................................................... 36

數字鍵盤(視

出貨

機型而定) .................................................. 36

使用光驅 ........................................................................................ 37

background image筆記本電腦用戶手冊

第三章:使用 Windows

®

8

第一次開始使用 .......................................................................... 40
Windows

®

8 鎖定畫面 ............................................................. 40

Windows

®

界面 ........................................................................... 41

開始屏幕 ............................................................................................. 41
Windows

®

應用程序....................................................................... 41

在邊角處導航 .................................................................................... 42

使用 Windows

®

應用程序處理工作 .................................... 44

運行應用程序 .................................................................................... 44
個性化開始屏幕應用程序 ............................................................ 44
關閉應用程序 .................................................................................... 44
訪問所有應用程序 .......................................................................... 45
超級按鈕欄 ........................................................................................ 47
超級按鈕欄功能說明 ...................................................................... 48
貼靠功能 ............................................................................................. 49

其他鍵盤快捷鍵 .......................................................................... 50
Wi-Fi 無線上網 ............................................................................ 52

Wi-Fi ..................................................................................................... 52
啟動 Wi-Fi 無線網絡 ...................................................................... 52

藍牙連接 ........................................................................................ 54

與其它藍牙設備配對 ...................................................................... 54

飛行模式 ........................................................................................ 56

啟動飛行模式 .................................................................................... 56
關閉飛行模式 .................................................................................... 56

連接至有線網絡 .......................................................................... 57

設置動態 IP/PPPoE 網絡連接 ................................................... 57
設置一個穩定的 IP 網絡 ............................................................... 61

關閉您的筆記本電腦 ................................................................. 62

讓筆記本電腦進入睡眠模式 ........................................................ 62

目錄

background image筆記本電腦用戶手冊

第四章:華碩獨家應用程序

華碩獨家應用程序...................................................................... 64

Life Frame 程序 ............................................................................... 64
Power4Gear Hybrid 程序 ............................................................ 66
USB Charger+ 充電功能 ............................................................. 67
Instant On 程序 ............................................................................... 69

第五章:開機自檢(POST)

開機自檢 ........................................................................................ 72

使用開機自檢讀寫 BIOS 與故障排除 ...................................... 72

BIOS 設置程序 ............................................................................ 72

進入 BIOS 設置程序....................................................................... 72
BIOS 設置 ........................................................................................... 73
啟動(Boot)菜單 .......................................................................... 73
安全(Security)菜單 ................................................................... 75
保存與退出(Save & Exit) ....................................................... 79

恢復您的筆記本電腦(視出貨機型而定) ....................... 81

恢複電腦 ............................................................................................. 81
初始化電腦 ........................................................................................ 82

第六章:附錄

基本維護保養 ............................................................................... 84
簡易故障排除 ............................................................................... 88
DVD-ROM 光驅信息(視出貨機型而定) ....................... 91
藍光光驅信息(視出貨機型而定) ..................................... 93

目錄

background image筆記本電腦用戶手冊

關於本用戶手冊

本用戶手冊通過下列章節編排,提供筆記本電腦的硬件介紹與軟件

功能使用說明。
第一章:硬件設置

本章為筆記本電腦各部位硬件組件介紹。

第二章:使用您的筆記本電腦

本章教您如何使用筆記本電腦的各項功能,包括 BIOS 設置

程序。

第三章:使用 Windows

®

8 工作

本章介紹筆記本電腦內置的 Windows

®

8 操作系統所提供的

功能。

第四章:華碩獨家應用程序

本章為筆記本電腦內置的華碩獨家應用程序介紹。

第五章:簡易故障排除

本章包含一般筆記本電腦常見的簡易故障排除方法。

background image筆記本電腦用戶手冊

手冊中的信息圖標

手冊中特定圖標、信息與字體的使用說明如下:

信息

為了強調手冊中的重要信息,信息說明會以下列方式呈現:

警告! 本信息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免造

成筆記本電腦數據與組件損壞的重要信息。

說明:本信息包含有助於完成工作的額外信息與提示。

重要!本信息包含必須遵守才能完成工作的重要信息。

圖標

下列圖標分別表示可用來在筆記本電腦上完成所有工作的不同設

備。

= 使用觸摸板

= 使用鍵盤

background image筆記本電腦用戶手冊