ASUS ROG G750JM - ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

background image

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพย

ายามถอดชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความป

ลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ

ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไป

ที่ลำแสง หรือดู อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH)

ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา

ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2

สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976

ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

คำเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น

ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์

อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได