ASUS ROG G750JM - การใช้แป้นพิมพ์

background image

การใช้แป้นพิมพ์

สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)

เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำงาน Airplane mode

(โหมดการบิน)

จะปิดทำงานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด..

ลดความสว่างของแป้นพิมพสำหรับโน้ตบุ๊ค PC

รุ่นที่มีแบคไลท์บนแป้นพิมพ์

เพิ่มความสว่างของแป้นพิมพ์สำหรับโน้ตบุ๊ค PC

รุ่นที่มีแบคไลท์บนแป้นพิมพ์

ลดความสว่างของจอแสดงผล

เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล