วิธีใช้ ASUS ROG G750JM

background image

โน้ตบุ๊ค PC

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

TH7780
กุมภาพันธ 2013

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสง

ค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใ

ช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีควา

มเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง

หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS;

หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS

ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้

รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้
ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้

จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ
ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;

(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,

อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร

หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอ

าจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ............................................................ 7

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ .................................................... 8

ไอคอน ........................................................................ 8

การใช้ตัวพิมพ์ ................................................................ 8

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ............................................ 9

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................................ 9

การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ............................................ 10

การทิ้งอย่างเหมาะสม ..................................................... 11

บทที่ 1:

การตั้งค่าฮาร์ดแวร

ทำความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ........................................ 14

มุมมองด้านบน .............................................................. 14

ด้านล่าง ...................................................................... 18

ด้านขวา ...................................................................... 20

ด้านซ้าย ...................................................................... 22

มุมมองด้านหลัง ............................................................ 24

บทที่ 2:

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ............................................................ 26

ติดตั้งแบตเตอรี่แพค (ในเครื่องบางรุ่น) ............................... 26

ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................................ 27

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ............................................... 28

กดปุ่ม Start (เริ่ม) ......................................................... 28

เจสเจอร์สำหรับทัชแพด .................................................... 29

การเคลื่อนย้ายตัวชี้ ........................................................ 29

เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว ............................................................. 30

เกสเจอร์สองนิ้ว ............................................................. 32

เจสเจอร์สามนิ้ว ............................................................. 33

การใช้แป้นพิมพ์ ............................................................. 34

ปุ่มฟังก์ชั่น .................................................................... 34

ปุ่มฟังก์ชั่นสำหรับแอปส์ ASUS .......................................... 35

ปุ่ม Windows® 8 ...............................................................................................5

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย ...................................................... 36

ปุ่มตัวเลข ..................................................................... 36

การใช้ออปติคัลไดรฟ์ ...................................................... 37

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

บทที่ 3:

การทำงานกับ Windows® 8

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ............................................. 40

หน้าจอล็อคของ Windows® 8 .......................................................................0

Windows® UI ................................................................ 41

หน้าจอเริ่มต้น ............................................................... 41

ไลฟ์ไทล ์์ ...................................................................... 41

ฮ็อตสป็อต .................................................................... 42

การทำงานกับไลฟ์ไทล์์ ..................................................... 44

การเรียกใช้แอพพ์ .......................................................... 44

การปรับแต่งแอปส์ .......................................................... 44

การปิดแอพพ์ ................................................................ 45

การเข้าถึงหน้าจอแอปส์ ................................................... 46

Charms bar (ชาร์มบาร์) ................................................ 48

คุณสมบัติสแน็ป .............................................................. 50

ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ ....................................................... 52

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ..................................... 54

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ........................................................ 54

บลูทูธ ...................................................................... 56

โหมดเครื่องบิน ............................................................. 58

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย .................................. 59

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE ....... 59

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP ................... 63

การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ....................................... 64

การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป ................................. 64

บทที่ 4:

แอปส์ ASUS

แอพพ์ที่น่าสนใจของ ASUS ............................................... 66

ไลฟ์เฟรม .................................................................... 66

Power4Gear Hybrid .................................................... 68

เครื่องชาร์จ USB+ .......................................................... 69

เปิดทันที........................................................................ 71

background image

5

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

บทที่ 5:

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) .............................. 74

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา .............. 74

BIOS .......................................................................... 74

การเข้าถึง BIOS ............................................................ 74

การตั้งค่า BIOS ............................................................. 75

การแก้ไขปัญหา ............................................................. 83

รีเฟรช PC ของคุณ ........................................................ 83

รีเซ็ต PC ของคุณ .......................................................... 84

ตัวเลือกขั้นสูง ............................................................... 85

บทที่ 6:

การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม) .........88

การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ..................................... 92

การติดตั้งแบตเตอรี่แพคใหม่ ............................................. 98

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) ............ 102

ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) ...................... 104

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน ................................... 105

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .................... 108

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC ...... 110

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำหนด R&TTE

(199/5/EC) .............................................................. 110

เครื่องหมาย CE ........................................................... 111

ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC สำหรับแคนาดา ......... 111

แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ .................... 112

แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส .......................... 112

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ................................. 114

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ........................... 115

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV ....................................... 115

REACH .................................................................... 115

ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก

(สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)........................ 115

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ ................ 117

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ...........................117

การอนุมัติ CTR 21(สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) ...... 118

ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR ............ 119

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป .......................................... 120

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ..................................... 120

การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมข

องโลก .................................................................... 121

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ ........................... 121

background image

7

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ต

บุ๊ค PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค

PC ของคุณ

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ

Windows® 8

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8 ในโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

บทที่ 4: แอปส์ ASUS

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส์ ASUS ที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ

บทที่ 5: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทที่ 6: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

บทนี้แนะนำคุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่

วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนใน

เครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

background image

8

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม

เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ

ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม

เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง

และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ

ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

ไอคอน

ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำหรับทำงานหรือกระบ

วนการบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ

= ใช้ทัชแพด

= ใช้แป้นพิมพ์

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง

= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์

background imageคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ โน้ตบุ๊ค PC