Корисничко упутство за ASUS ROG G750JM

background image

Laptop

E-priru

čnik

background imageE-priručnik za notebook računar

INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se

reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo

koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a

bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO

EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE

ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI,

ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE

ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA,

GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS

OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI

GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti

registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo

radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA

INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG

OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE

PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE

MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU

OPISAN.

Autorska prava © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je

ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom

slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS,

ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i

materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled

propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene

cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili

zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o

garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji

su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektovno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE

TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI

ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE

POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS,

NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

SERVIS I PODRŠKA

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com

Januar 2013

SB7780

background image

E-priručnik za notebook računarSadr

ž

aj

O ovom priru

čniku ............................................................................................. 7

Konvencije korišćene u ovom priručniku ................................................ 8
Ikone ............................................................................................................... 8
Tipografija ........................................................................................................... 8

Bezbednosne mere predostrožnosti ........................................................... 9

Korišćenje notebook računara ..................................................................... 9
Briga o notebook računaru .........................................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................11

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje notebook ra

čunara ...............................................................14

Pogled odozgo ................................................................................................14
Dno

.............................................................................................................18

Desna strana .....................................................................................................20
Leva strana ........................................................................................................22
Zadnja strana ...................................................................................................24

Poglavlje 2: Koriš

ćenje laptopa

Prvi koraci ............................................................................................................6

Instalirajte bateriju. (na izabranim modelima) .....................................26
Punjenje notebook računara. .....................................................................27
Podignite da biste otvorili poklopac ekrana. ........................................28
Pritisnite dugme za napajanje. ..................................................................28

Pokreti za ta

čped ..............................................................................................9

Pomeranje pokazivača ..................................................................................29
Pokreti s jednim prstom ...............................................................................30
Pokreti sa dva prsta ........................................................................................32
Potezi pomoću tri prsta ................................................................................33

Koriš

ćenje tastature .........................................................................................4

Funkcijski tasteri..............................................................................................34
Funkcijski tasteri za ASUS aplikacije ........................................................35
Windows®8 tasteri ..........................................................................................35
Tasteri za kontrolu multimedije ................................................................36
Numerička tastatura ......................................................................................36

Koriš

ćenje optičke disk jedinice ..................................................................7

background image

4

E-priručnik za notebook računar

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® 8

Prvo pokretanje ................................................................................................40
Windows

®

8 ekran za otklju

čavanje............................................................40

Windows

®

UI .......................................................................................................41

Početni ekran ...................................................................................................41
Windows® aplikacije ......................................................................................41
Vruće tačke........................................................................................................42

Rad sa Windows

®

aplikacijama ....................................................................44

Pokretanje aplikacija .....................................................................................44
Prilagođavanje aplikacija .............................................................................44
Zatvaranje aplikacija......................................................................................45
Pristupanje ekranu Aplikacije ....................................................................46
Traka sa dugmadima .....................................................................................48
Funkcija kačenja ..............................................................................................50

Druge tasterske pre

čice .................................................................................5

Povezivanje sa be

žičnim mrežama ............................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Avionski režim..................................................................................................58

Povezivanje sa oži

čenim mrežama ............................................................59

Konfigurisanje PPPoE mrežne veze sa dinamičkom IP adresom ...59
Konfigurisanje mrežne veze sa statičkom IP adresom ......................63

Isklju

čivanje notebook računara .................................................................64

Postavljanjenotebook računara u režim spavanja ..............................64

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije ..............................................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant uključivanje ........................................................................................71

background image

E-priručnik za notebook računar

5

Poglavlje 5: Samoispitivanje po uklju

čenju (POST test)

Samoispitivanje po uklju

čenju (POST test) .............................................74

Korišćenje POST testa za pristup BIOS-u i

rešavanje problema .....74

BIOS ...................................................................................................................74

Pristupanje BIOS-u .........................................................................................74
Podešavanja BIOS-a .......................................................................................75

Troubleshoot (Rešavanje problema) .........................................................8

Refresh your PC (Osvežavanje računara) ................................................83
Reset your PC (Vraćanje početnog stanja računara) ..........................84
Advanced options (Napredne opcije) .....................................................85

Poglavlje 6:

Nadogradnja notebook ra

čunara

Instaliranje memorijskih modula (RAM) ..................................................88
Zamena

čvrstog diska (HDD) .......................................................................9

Instaliranje nove baterije ...............................................................................98

Dodaci

Informacije o DVD-ROM drajvu (za izabrane modele) ................... 102
Informacije o Blue-ray ROM drajvu (za izabrane modele) ............ 104
Saglasnost sa unutrašnjim modemom ................................................ 105
Pregled .......................................................................................................... 105
Deklaracija o kompatibilnost mreže ..................................................... 105
Deklaracija o kompatibilnost mreže .................................................... 106
Bezglasna oprema ...................................................................................... 106
Izjava Federalne komisije za komunikacije ........................................ 108
FCC Izjava o oprezu prilikom izloženosti radio frekvenciji (RF) ... 110
Deklaracija o saglasnosti (R&TTE Direktiva 1999/5/EC) ................. 110
Upozorenje CE oznake ............................................................................... 111
Izjava o izlaganju IC radijaciji za Kanadu ............................................. 111
Bežični operativni kanal za različite domene .................................... 112
Francuski ograničeni bežični frekvencijski opsezi ........................... 112
UL bezbednosna obaveštenja ................................................................ 114
Zahtev za električnu bezbednost .......................................................... 115
Obaveštenja TV tjunera ............................................................................. 115
REACH .......................................................................................................... 115
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ........................ 115
Bezbednosne informacije o optičkom drajvu ................................... 117

background image

6

E-priručnik za notebook računar

Obaveštenje o proizvodu Macrovision korporacije ........................ 117
CTR 21 odobrenje (za laptop PC-je sa ugrađenim modemom) .. 118
ENERGY STAR proizvod koji ispunjava zahteve ................................ 119
Ekološka etiketa Evropske unije ............................................................. 120
Sprečavanje oštećivanja sluha ................................................................ 120
Napomena o gornjem sloju ..................................................................... 120
Usklađenost sa propisima i deklaracija o globalnoj zaštiti
životne sredine ............................................................................................. 121
ASUS Recikliranje / Usluge povraćaja ................................................... 121

background image

E-priručnik za notebook računar

7