Pomoč ASUS ROG G750JM

background image

Prenosni računalnik

E-priročnik

background imageE-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano,

preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik,

v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v

namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER

INC. (‘’ASUS’’).

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA ‘’KOT SO’’ BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI

IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI

POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE

BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA

KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE ( VKLJUČNO

Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI

PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO

O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V

TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne

znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali

razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE

INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE

S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI

NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S

PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni

do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do

povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu ( vključno s

smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske

ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v

okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi,

postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna

odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA

POŠKODBE PROTI VAM; () IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3)

POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA

ŠKODA ( VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI
DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran http://support.asus.com

Marec 2013

SL7780

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3

Kazalo

O tem priročniku ................................................................................................ 7

Konvencije, uporabljene v tem priročniku .............................................. 8
Ikone ............................................................................................................... 8
Pisave ............................................................................................................... 8

Varnostna opozorila .......................................................................................... 9
Uporaba prenosnega računalnika ............................................................... 9

Vzdrževanje prenosnega računalnika .....................................................10
Pravilno odlaganje .........................................................................................11

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje prenosnega računalnika .....................................................14

Pogled od zgoraj .............................................................................................14
Pogled od spodaj ............................................................................................18
Desni del ............................................................................................................0
Levi del .............................................................................................................
Pogled od zadaj ...............................................................................................4

2. poglavje: Uporaba prenosnega računalnika

Uvod ...................................................................................................................6

Vstavljanje baterij (v izbranih modelih). .................................................6
Polnjenje prenosnega računalnika. .........................................................7
Dvignite pokrov, da odprete zaslon.........................................................8
Pritisnite gumb za vklop/izklop. ................................................................8

Gibi za sledilno ploščico ................................................................................9

Premikanje kazalca ........................................................................................9
Poteze z enim prstom ...................................................................................30
Poteze z dvema prstoma .............................................................................3
Triprstni gibi......................................................................................................33

Uporaba tipkovnice .........................................................................................34

Funkcijske tipke ...............................................................................................34
Funkcijske tipke za aplikacije ASUS .........................................................35
Tipki Windows® 8 ............................................................................................35
Tipke za večpredstavnost

...........................................................................36

Številčna tipkovnica ......................................................................................36

Uporaba optičnega pogona ........................................................................37

background image

4

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8

Prvi zagon ...........................................................................................................40
Zaklenjeni zaslon sistema Windows® 8 ....................................................40
Uporabniški vmesnik Windows® .................................................................41

Začetni zaslon ..................................................................................................41
Programi Windows® .......................................................................................41
Dostopne točke ...............................................................................................4

Delo v programih Windows® ........................................................................44

Zagon programov ..........................................................................................44
Prilagajanje programov ................................................................................44
Zapiranje programov ....................................................................................45
Dostop do zaslona Programi ......................................................................46
Vrstica s čarobnimi gumbi ...........................................................................48
Funkcija Snap (Zataknitev) ..........................................................................50

Druge bližnjice na tipkovnici .......................................................................5
Povezovanje z brezžičnimi omrežji ...........................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode .................................................................................................58

Povezovanje z žičnimi omrežji .....................................................................59

Konfiguriranje dinamične omrežne povezave IP/PPPoE ..................59
Konfiguriranje omrežne povezave s statičnim naslovom IP ...........63

Zaustavitev prenosnega računalnika ........................................................64
Prenosni računalnik lahko zaustavite na sledeče načine: ..................64

Stanje pripravljenosti prenosnega računalnika ...................................64

4. poglavje: Aplikacije ASUS

Priljubljeni programi družbe ASUS ............................................................66

LifeFrame ...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant On ..........................................................................................................71

5. poglavje: Samopreizkus po vklopu (POST)

Samopreizkus po vklopu (POST) ................................................................74

Dostop do BIOS-a in odpravljanje težav s preizkusom POST .........74

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

5

BIOS ...................................................................................................................74

Dostop do nastavitev BIOS .........................................................................74
Nastavitve BIOS ...............................................................................................75

Odpravljanje težav ...........................................................................................83

Osvežitev računalnika ...................................................................................83
Ponastavitev računalnika .............................................................................84
Napredne možnosti .......................................................................................85

6. poglavje: Posodabljanje prenosnega računalnika

Namestitev modula Bralno-pisalni pomnilnik (RAM) ..........................88
Menjava pogona trdega diska (HDD) .......................................................9
Vstavljanje nove baterije ...............................................................................98

Dodatki

Informacije o pogonu DVD-ROM (pri izbranih modelih) ................ 10

Informacije o pogonu Blu-ray ROM (pri izbranih modelih) .......... 104
Notranja skladnost modema ................................................................... 105
Izjava o omrežni združljivosti ................................................................. 106
Izjava komisije za zvezne komunikacije .............................................. 108
Izjava o svarilu pred FCC izpostavitvijo radijski frekvenci (RF) .... 110
Izjava o skladnosti(R in TTE direktive 1999/5/EC) ............................ 110
IC izjava o izpostavljenosti sevanju za Kanado ................................. 111
Brezžični operacijski kanal za različne domene ................................ 11
Francija omejitev brezžičnega frekvenčnega pasu ......................... 11
UL varnostni napotki .................................................................................. 114
Zahteve za varno napajanje..................................................................... 115
Obvestila TV sprejemnika ......................................................................... 115
REACH .......................................................................................................... 115
Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries) ........................ 115
Varnostne informacije za optični pogon ............................................. 117
Obvestilo o produktu podjetja Macrovision ...................................... 117
Odobritev CTR 1(za prenosne računalnike z
vgrajenim modemom) ............................................................................... 118
Izdelek skladen z ENERGY STAR .............................................................. 119
Eko-oznaka Evropske unije ..................................................................... 10
Preprečitev izgube sluha........................................................................... 10

background image

6

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri

visoki glasnosti dlje časa. .......................................................................... 10
Obvestilo o premazu .................................................................................. 10
Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava ..................... 11
ASUS recikliranja in vračanja Storitve .................................................. 11

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

7