Pomoc usługi ASUS ROG G750JM

background image

Notebook ASUS

Podręcznik elektroniczny

background imagePodręcznik elektroniczny do notebooka

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie

można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania

danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez

wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK

GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO

Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ

LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS,

JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA

JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE

SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI

KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.)

NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU

JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi

znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie

w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE

CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ

POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE

FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I

NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI

W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi

ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od

firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia

od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody

nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie

szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego

oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia

w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z

niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny

pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON

TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; () UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ

LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI),

NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O

ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com

Marsz 2013

PL7780

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

3

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika.................................................... 7

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku ............................... 8
Ikony ............................................................................................................... 8
Typografia ........................................................................................................... 8

Zasady bezpieczeństwa ................................................................................... 9

Używanie notebooka ...................................................................................... 9
Pielęgnacja notebooka .................................................................................10
Właściwa utylizacja urządzenia .................................................................11

Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu

Poznajemy notebooka ...................................................................................14

Widok z góry.....................................................................................................14
Widok z dołu .....................................................................................................18
Widok z prawej ................................................................................................0
Widok z lewej ...................................................................................................
Widok z tyłu ......................................................................................................4

Rozdział 2: Użytkowanie notebooka

Przygotowanie urządzenia ...........................................................................6

Zainstaluj zestaw baterii (w wybranych modelach). ..........................6
Ładowanie notebooka. .................................................................................7
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza. .........................................8
Naciśnij przycisk zasilania. ...........................................................................8

Gesty dla panelu dotykowego ....................................................................9

Przesuwanie kursora......................................................................................9
Gesty jednym palcem ...................................................................................30
Gesty dwoma palcami ..................................................................................3
Gest wykonywany trzema palcami ..........................................................33

Używanie klawiatury .......................................................................................34

Klawisze funkcyjne .........................................................................................34
Klawisze funkcyjne dla aplikacji ASUS ....................................................35
Przyciski Windows® 8 .....................................................................................35

background image

4

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Klawisze sterowania multimediami ........................................................36
Klawiatura numeryczna................................................................................36

Użytkowanie napędu optycznego .............................................................37

Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8

Pierwsze uruchomienie notebooka ..........................................................40
Ekran blokowania systemu Windows® 8 ..................................................40
Interfejs użytkownika Windows® ................................................................41

Ekran startowy .................................................................................................41
Aplikacje Windows® .......................................................................................41
Hotspoty ............................................................................................................4

Praca z aplikacjami Windows® .....................................................................44

Uruchamianie aplikacji .................................................................................44
Dopasowywanie aplikacji ............................................................................44
Zamykanie aplikacji .......................................................................................45
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje ...........................................46
Charms bar ........................................................................................................48
Funkcja Snap (Migawka) ..............................................................................50

Inne skróty klawiaturowe ..............................................................................5
Podłączanie do sieci bezprzewodowej ...................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Tryb samolotowy ............................................................................................58

Podłączanie do sieci przewodowej ............................................................59

Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/

PPPoE .............................................................................................................59
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP...63

Wyłączanie notebooka ...................................................................................64

Przełączanie notebooka w tryb uśpienia ...............................................64

Rozdział 4: Aplikacje ASUS

Specjalne aplikacje ASUS ..............................................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

5

Natychmiastowe włączenie ........................................................................71

Rozdział 5: Autotest podczas włączania zasilania (POST)

Autotest podczas włączania zasilania (POST) ........................................74

Używanie funkcji POST w celu uzyskania dostępu do BIOS'a i

rozwiązywania problemów

technicznych .............................................74

BIOS ...................................................................................................................74

Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a ................................................................74
Ustawienia BIOS'a ...........................................................................................75

Rozwiązywanie problemów technicznych .............................................83

Odświeżanie notebooka ..............................................................................83
Resetowanie notebooka ..............................................................................84
Opcje zaawansowane ...................................................................................85

Rozdział 6: Usprawnianie notebooka

Instalacja modułu pamięci RAM .................................................................88
Wymiana dysku twardego (HDD) ...............................................................9
Instalacja nowego zestawu baterii.............................................................98

Załączniki

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM .......................................... 10
(w wybranych modelach) ......................................................................... 10
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach) . 104

Zgodność wewnętrznego modemu ...................................................... 105
Przegląd ............................................................................................................ 105
Deklaracja zgodności sieci ......................................................................... 105

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF) ..................................................................... 110
Deklaracja zgodności ................................................................................. 110
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)................................................................ 110
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we
Francji .......................................................................................................... 11
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania ........................... 115
Uwagi dotyczące tunera TV .................................................................... 115
REACH .......................................................................................................... 115

background image

6

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich

(dotyczą baterii litowo-jonowych) ........................................................ 115
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego ...... 117
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera ........ 117
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation .............. 117
Certyfikat CTR 1 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym

modemem) ...................................................... ............118

Zapobieganie utracie słuchu ................................................................... 10
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej ...................................... 10
Recycling ASUS/Usługi zwrotu ............................................................... 11

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

7