ASUS ROG G750JM Hjelp

background image

Bærbare PC

Elektronisk håndbok

background imageElektronisk håndbok for bærbar PC

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den,

kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til

et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av

kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC.

("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG,

HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM

INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET

SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER

AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER

KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING,

TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS

HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER

DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte

varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller

forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET

KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR

IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER

UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER

OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du

kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du

har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader

(inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og

direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne

Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt,

forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum

for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1)

TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER

ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER

ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE

MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM

MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

Januar 2013

NW7780

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PCInnhold

Om denne håndboken ..................................................................................... 7

Begreper brukt i denne håndboken .......................................................... 8
Ikoner ............................................................................................................... 8
Skrifttyper ............................................................................................................ 8

Sikkerhetshensyn ............................................................................................... 9

Bruke den bærbare PC-en ............................................................................. 9
Ta vare på den bærbare PC-en ...................................................................10
Riktig deponering...........................................................................................11

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din .......................................................14

Sett ovenfra ......................................................................................................14
Bunn

.............................................................................................................18

Høyresiden ........................................................................................................20
Venstresiden .....................................................................................................22
Sett bakfra .........................................................................................................24

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Komme i gang ...................................................................................................6

Installere batteripakken (på utvalgte modeller) .................................26
Lad opp den bærbare PC-en. .....................................................................27
Løft for å åpne skjermen. .............................................................................28
Trykk på strømknappen. ..............................................................................28

Bevegelser for styreplaten ............................................................................9

Flytte pekeren ..................................................................................................29
Sådan bruges berøringspladen .................................................................30
To fingers bevegelser ....................................................................................32
Bevegelser med tre fingre ...........................................................................33

Bruke tastaturet ................................................................................................4

Funksjonstaster ...............................................................................................34
Funksjonstaster for ASUS-apper ...............................................................35
Windows® 8 taster ..........................................................................................35
Multimediakontrolltaster ............................................................................36
Numerisk tastatur ...........................................................................................36

Bruke den optiske stasjonen ........................................................................7

background image

4

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Starte opp for første gang .............................................................................40
Windows

®

8-låseskjerm ...................................................................................40

Windows

®

brukergrensesnitt .......................................................................41

Startskjerm ........................................................................................................41
Windows®-applikasjoner ............................................................................41
Hotspots.............................................................................................................42

Jobbe med Windows

®

-applikasjoner ........................................................44

Starte applikasjoner .......................................................................................44
Tilpasse apper ..................................................................................................44
Lukke applikasjoner .......................................................................................45
Tilgang til Apper-skjermen .........................................................................46
Charm-verktøylinjen ......................................................................................48
Snap-funksjon ..................................................................................................50

Andre tastatursnarveier .................................................................................5
Koble til trådløse nettverk .............................................................................54

Wi-Fi-kobling ....................................................................................................54
Bluetooth ..........................................................................................................56
Aireplane mode(Flymodus) ........................................................................58

Koble til kablede nettverk .............................................................................59

Konfigurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse ..............59
Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling .......................................63

Slå av den bærbare PC-en .............................................................................64

Sette den bærbare PC-en i hvilemodus..................................................64

Kapittel 4: ASUS-apper

Utvalgte ASUS-Applikasjoner .....................................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Instant On (Øyeblikkelig på) .......................................................................71

Kapittel 5: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Selvtest (POST = Power-On Self Test) ........................................................74

Bruke POST til å få tilgang til BIOS og feilsøke .....................................74

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

5

BIOS ...................................................................................................................74

Tilgang til BIOS ................................................................................................74
BIOS-innstillinger ............................................................................................75

Feilsøking ............................................................................................................8

Oppdater PC-en ..............................................................................................83
Nullstill PC-en ...................................................................................................84
Avanserte alternativer...................................................................................85

Kapittel 6: Oppgradere den bærbare PC-en

Installere en RAM-modul (Random Access Memory) .........................88
Skifte ut harddiskstasjonen (HDD) .............................................................9
Installere en ny batteripakke ........................................................................98

Tillegg

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen (på utvalgte modeller) .... 102
Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon(på enkelte modeller) ....... 104
Samsvar for det interne modemet ........................................................ 105
Oversikt .......................................................................................................... 105
Nettverkskompatibilitets erklæring ...................................................... 105
Nettverkskompatibilitets erklæring ..................................................... 106
Ikke-tale-utstyr ............................................................................................ 106
Denne tabellen viser de landene som for tiden bruker CTR21

standarden. .................................................................................................... 107
Kunngjøring fra Federal Communications Commission ............... 108
Forsiktighetserklæring om eksponering av FCC

Radiofrekvens (RF) ....................................................................................... 110
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) ....................... 110
CE-merking .................................................................................................... 111
IC-strålingseksponering, erklæring for Canada ................................ 111
Trådløs operasjonskanal for ulike domener ....................................... 112
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike ............................... 112
UL sikkerhetsmerknader ........................................................................... 114
Sikkerhetskrav til strøm ............................................................................. 115
Merknader for TV-tuner ............................................................................. 115
REACH merknader ....................................................................................... 115
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ................... 115

background image

6

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen .................................. 117
Produktmerknad fra Macrovision Corporation ................................. 117
CTR 21-godkjenning(for Bærbar PC-er med

innebygd modem) ...................................................................................... 118
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ...................................................... 119
Økologisk merke for EU ........................................................................... 120
Unngå hørselstap ........................................................................................ 120
Melding om belegg .................................................................................... 120
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk ...................... 121
ASUS-resirkulering / Returtjenester ...................................................... 121

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

7

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og

programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende

kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den

bærbare PC-en.

Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige

delene til den bærbare PC-en.

Kapittel 3: Arbeide med Windows® 8

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 8 på den

bærbare PC-en.

Kapittel 4: ASUS-apper

Dette kapitlet forklarer ASUS-appene som følger med den

bærbare PC-en.

Kapittel 5: Selvtest (POST = Power-On Self Test)

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre

innstillingene til den bærbare PC-en.

Kapittel 6: Oppgradere den bærbare PC-en

Dette kapitlet guider deg gjennom utskifting og oppgradering

av deler på den bærbare PC-en.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer

for den bærbare PC-en.

background image

8

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe

tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må

følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som

kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må

følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du

ikke skader din bærbare PC og komponentene i den.

Ikoner

Ikonene nedenfor viser hvilken enhet som kan brukes for å fullføre

oppgaver eller prosedyrer på din bærbare PC.

= Bruk styreplaten.

= Bruk tastaturet.

Skrifttyper

Fet

= Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne

bruksanvisningen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbar PC

9