ASUS ROG G750JM Help

background image

Notebook

e-Manual

background imageGebruikershandleiding notebook PC-E

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is

beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC.

(“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem

of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door

de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF

IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN

VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL

ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN

VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR

WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN

HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID

VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN

HET PRODUCT.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde

handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt

voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben

een inbreuk te plegen op hun rechten.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND

INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN

WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS.

ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF

ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE

PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Copyright © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere

aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van

dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van

ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden)

en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de

weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de

aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis

van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het

maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk

zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN

TEGENOVER U VOOR SCHADE; () VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF

(3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE

(INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS

OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com

Februari 2013

DU7780

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

3

Inhoudsopgave

Over deze handleiding ..................................................................................... 7

In deze handleiding gebruikte conventies.............................................. 8
Pictogrammen ................................................................................................... 8
Typografie ........................................................................................................... 8

Veiligheidsmaatregelen ................................................................................... 9

Uw Notebook PC gebruiken ......................................................................... 9
Zorg voor uw Notebook PC ........................................................................10
Goede verwijdering .......................................................................................11

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

Uw Notebook PC leren kennen ...................................................................14

Bovenaanzicht .................................................................................................14
Onderkant .........................................................................................................18
Rechterkant ......................................................................................................0
Linkerkant .........................................................................................................
Achteraanzicht.................................................................................................4

Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Aan de slag .........................................................................................................6

IInstalleer de batterij. ....................................................................................6
Uw Notebook PC opladen. ..........................................................................7
Optillen om het weergavepaneel te openen. ......................................8
Druk op de startknop. ...................................................................................8

Gebaren voor het touchpad ........................................................................9

De aanwijzer verplaatsen ............................................................................9
Bewegingen met één vinger ......................................................................30
Bewegingen met twee vingers ..................................................................3
Gebaren met drie vingers ............................................................................33

Het toetsenbord gebruiken ..........................................................................34

Functietoetsen .................................................................................................34
Functietoetsen voor ASUS apps ................................................................35
Windows® 8-toetsen ......................................................................................35
Multimedia-bedieningstoetsen ...............................................................36
Numerieke toetsen (uitgebreid toetsenbord) .....................................36

Het optische station gebruiken(uitgebreid toetsenbord) .................37

background image

4

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

De eerste keer starten ....................................................................................40
Windows® 8 vergrendelscherm ...................................................................40
Windows®-UI ......................................................................................................41

Startscherm ......................................................................................................41
Windows® apps ...............................................................................................41
Hotspots.............................................................................................................4

Werken met Windows®-apps .......................................................................44

Apps starten .....................................................................................................44
Apps aanpassen ..............................................................................................44
Apps sluiten ......................................................................................................45
Het scherm Apps openen ............................................................................46
Charms bar (Emoticonbalk) ........................................................................48
Snap-functie .....................................................................................................50

Andere sneltoetsen .........................................................................................5
Verbinding maken met draadloze netwerken ......................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (Vliegtuigmodus) .............................................................58

Verbinding maken met bedrade netwerken ..........................................59

Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding instellen ...................59
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen .................................63

Uw notebook uitschakelen ...........................................................................64

Uw notebook in de slaapmodus plaatsen .............................................64

Hoofdstuk 4: ASUS apps

Aangeboden ASUS-apps ...............................................................................66

LifeFrame ...........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Okamžité zapnutí ..........................................................................................71

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

5

Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij

inschakelen)

POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) ..........................74

POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen

op te lossen .......................................................................................................74

BIOS ...................................................................................................................74

Het BIOS openen ............................................................................................74
Instellingen van systeem-BIOS ..................................................................75

Problemen oplossen .......................................................................................83

De pc vernieuwen ..........................................................................................83
De pc opnieuw instellen ..............................................................................84
Geavanceerde opties ....................................................................................85

Hoofdstuk 6: Uw notebook upgraden

Een RAM-module (Random Access Memory) installeren ..................88
De harde schijf (HDD) vervangen ...............................................................9
Een nieuwe batterijdoos installeren ..........................................................98

Bijlagen

Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen) ..................... 10
Blu-ray ROM-stationsinformatie (bij sommige modellen) ............ 104
Naleving interne modem ......................................................................... 105
Overzicht ........................................................................................................ 105
Verklaring van netwerkcompatibiliteit ............................................... 106
Non-voice apparatuur ............................................................................... 106
FCC-verklaring (Federal Communications Commission) .............. 108
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan

radiofrequenties (RF) ................................................................................. 110
Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) .............. 110
CE-markering ................................................................................................ 111
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada ............................ 111
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen ............ 11
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk ............................. 11
UL-veiligheidsrichtlijnen ........................................................................... 114

background image

6

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Vereiste spanningsveiligheid .................................................................. 115
Mededelingen tv-tuner ............................................................................. 115
REACH .......................................................................................................... 115
Veiligheidsinformatie optisch station .................................................. 117
Productmededeling Macrovision Corporation ................................. 117
CTR 1-goedkeuring(voor notebook met geïntegreerde

modem) .......................................................................................................... 118
Product dat voldoet aan ENERGY STAR ............................................... 119
Eco-label Europese Unie .......................................................................... 10
Preventie van gehoorverlies .................................................................... 10
Bericht deklaag............................................................................................. 10
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ... 11
ASUS-recycling/Diensten voor terugname ........................................ 11

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

7

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en

software-opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende

hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten

beschreven van uw notebook.

Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen

van de notebook.

Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van

Windows 8 op uw notebook.

Hoofdstuk 4: ASUS apps

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ASUS-apps die met de

notebook worden meegeleverd.

Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij in-

schakelen)

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen

van uw notebook te wijzigen.

Hoofdstuk 6: Uw notebook upgraden

Dit hoofdstuk begeleidt u doorheen het proces van het

vervangen en bijwerken van onderdelen van uw notebook.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over

uw notebook.

background image

8

Gebruikershandleiding notebook PC-E

In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden

berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet

worden opgevolgd om een taak te voltooien.

OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die

kunnen helpen bij het voltooien van taken.

WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die

moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het

uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en

onderdelen van uw notebook te voorkomen.

Pictogrammen

De onderstaande pictogrammen geven aan welk apparaat kan

worden gebruikt voor het voltooien van een reeks taken of

procedures op uw notebook.

= de aanraaktoetsen gebruiken.

= het toetsenbord gebruiken.

Typografie

Vet

= dit geeft een menu of een item aan dat moet worden

geselecteerd.

Cursief = dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het

toetsenbord.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

9