ASUS ROG G750JM Palīdzība

background image

Piezīmjdatora

E-rokasgrāmata

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Februāris 2013

LV7780

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas

ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt,

ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko

pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM

VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES

NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA,

AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU

PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT

PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI

DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT

JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ

ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt

reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai

paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA

TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA

BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS

ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ

ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības

pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir

tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām

(ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam,

vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas

nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta

noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu

vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai

pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju

un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS

PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU

DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM

VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM

ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ

PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni http://support.asus.com

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmataSatura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu ......................................................................................... 7

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. ............................................ 8
Ikonas ............................................................................................................... 8
Noformējums ..................................................................................................... 8

Drošības pasākumi............................................................................................. 9

Piezīmjdatora lietošana .................................................................................. 9
Piezīmjdatora kopšana .................................................................................10
Pareiza utilizācija .............................................................................................11

1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Piezīmjdatora iepazīšana ...............................................................................14

Skats no augšpuses ........................................................................................14
Apakšējā daļa ...................................................................................................18
Labā puse ..........................................................................................................20
Kreisā puse ........................................................................................................22
Skats no aizmugures .....................................................................................24

2. nodaļa. Piezīmjdatora lietošana

Darba sākšana ...................................................................................................26

Ievietojiet akumulatora bloku (atlasītiem modeļiem) .......................26
Uzlādējiet piezīmjdatoru. ............................................................................27
Paceliet, lai atvērtu displeja paneli. ..........................................................28
Nospiediet barošanas pogu. .......................................................................28

Skārienpaliktņa žesti .......................................................................................29

Rādītāja pārvietošana ...................................................................................29
Viena pirksta žesti ...........................................................................................30
Divu pirkstu žesti ............................................................................................32
Trīs pirkstu žesti ...............................................................................................33

Tastatūras lietošana .........................................................................................34

Funkciju taustiņi ..............................................................................................34
ASUS lietotņu funkciju taustiņi ..................................................................35
Windows® 8 taustiņi .......................................................................................35
Multivides vadības taustiņi ........................................................................36
Cipartastatūra ..................................................................................................36

Optiskā diskdziņa lietošana .........................................................................37

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8

Pirmā startēšanas reize...................................................................................40
Windows® 8 bloķēšanas ekrāns ...................................................................40
Windows® lietotāja interfeiss .......................................................................41

Sākumekrāns ....................................................................................................41
Windows® lietojumprogrammas...............................................................41
Karstvietas .........................................................................................................42

Darbs ar Windows® lietojumprogrammām ............................................44

Lietojumprogrammu palaišana .................................................................44
Lietotņu pielāgošana ....................................................................................44
Lietojumprogrammu aizvēršana ..............................................................45
Piekļuve lietotņu ekrānam ..........................................................................46
Charms bar .......................................................................................................48
Funkcija Snap ...................................................................................................50

Citas tastatūras saīsnes ..................................................................................52
Savienojumu izveide ar bezvadu tīkliem.................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

Bluetooth ..........................................................................................................56
Airplane mode (Lidojuma režīms) ............................................................58

Savienojumu izveide ar vadu tīkliem ........................................................59

Dinamiska IP/PPPoE tīkla savienojuma konfigurēšana .....................59
Statiskas IP tīkla savienojuma konfigurēšana .......................................63

Piezīmjdatora izslēgšana ...............................................................................64

Piezīmjdatora pārslēgšana miega režīmā ..............................................64

4. nodaļa. ASUS lietotnes

Piedāvātās ASUS lietojumprogrammas ...................................................66

Life Frame ..........................................................................................................66
Power4Gear Hybrid........................................................................................68
USB Charger+ ...................................................................................................69
Tūlītēja ieslēgšana ..........................................................................................71

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata5. nodaļa. Ieslēgšanās paštests (POST)

Ieslēgšanās paštests (POST) .........................................................................74

POST procesa izmantošana, lai piekļūtu BIOS un novērstu

problēmas .........................................................................................................74

BIOS ...................................................................................................................74

Piekļūšana BIOS ...............................................................................................74
BIOS iestatījumi ...............................................................................................75

Problēmu novēršana .......................................................................................83

Refresh your PC (Atsvaidzināt datoru) ....................................................83
Reset your PC (Atiestatīt datoru) ...............................................................84
Advanced options (Papildu opcijas) ........................................................85

6. nodaļa. Piezīmjdatora jaunināšana

Operatīvās atmiņas (RAM) moduļa ievietošana ....................................88
Cietā diska (HDD) nomaiņa ..........................................................................92
Jauna akumulatora uzstādīšana .................................................................98

Pielikumi

Informācija par DVD-ROM diskdzini (atlasītiem modeļiem) ........ 102
Blu-ray ROM diskdziņa informācija(atlasītiem modeļiem) ........... 104
Iekšējā modema atbilstība ....................................................................... 105
Pārskats 105
Deklarācija par atbilstību tīklam ............................................................ 105
Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums ................................ 108
FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu

radio frekvences (RF) iedarbībai ............................................................. 110
Atbilstības deklarācijaR&TTE Direktīva (1999/5/EC) ....................... 110
CE marķējums ............................................................................................... 111
IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai ................................. 111
Bezvadu pārraides kanāli dažādiem domēniem .............................. 112
Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas .............................. 112
UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi ...................... 114

background imagePiezīmjdatora e-rokasgrāmata

Strāvas drošības prasības .......................................................................... 115
TV regulētāja paziņojumi ........................................................................ 115
REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļaušana un

ierobežošana) ................................................................................................ 115
Ziemeļvalstu brīdinājumi par litiju (litija-jona baterijām) ............. 115
Optiskā diskdziņa drošības informācija ............................................... 117
Macrovision Corporation produktu brīdinājums ............................. 117
CTR 21 apstiprinājums(piezīmjdatoriem ar iebūvētiem

modemiem) ................................................................................................... 118
ENERGY STAR atbilstošs izstrādājums .................................................. 119
Eiropas Savienības ekomarķējums ........................................................ 120
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai ...................................... 120
Informācija par pārklājumu ..................................................................... 120
Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija ................. 121
ASUS otrreizējā pārstrāde / Atpakaļpieņemšanas

pakalpojumi .................................................................................................. 121

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata