ASUS ROG G750JM Žinynas

background image

Nešiojamojo kompiuterio

Elektroninis vadovas

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Vasaris 2013

LT7780

Autorių teisių informacija

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama,

perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet

kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip

atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”) leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ “KAIP TOKĮ” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS

AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS

AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS

KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI

UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ

SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ,

NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI

ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIRANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO

VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĘ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais

prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba

turėtojui atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK

INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO

PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA

JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIRASTI ŠIAME

VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti

ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi

jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei

dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto

ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos,

atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai

apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra

apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką

ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL

JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA

(3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU TUO SUSIJUSIŲ

EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO

TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Aptarnavimas ir palaikymas

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje http://support.asus.com

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovasTurinio lentelė

Apie šį vadovą ..................................................................................................... 7

Šiame vadove naudotos konvencijos ........................................................ 8
Piktogramos........................................................................................................ 8
Šriftai ............................................................................................................... 8

Saugos priemonės ............................................................................................. 9

Nešiojamojo kompiuterio naudojimas ..................................................... 9
Nešiojamojo kompiuterio priežiūra .........................................................10
Tinkamas išmetimas ......................................................................................11

1 skyrius: Aparatinės įrangos sąranka

Pažintis su nešiojamuoju kompiuteriu .....................................................14

Vaizdas iš viršaus .............................................................................................14
Apačia .............................................................................................................18
Dešinioji pusė...................................................................................................20
Kairioji pusė ......................................................................................................22
Vaizdas iš galo ..................................................................................................24

2 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Nuo ko pradėti ..................................................................................................26

Įdėkite baterijos įtaisą (tam tikruose modeliuose) .............................26
Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį. .............................................................27
Pakelkite ir atidarykite vaizdo plokštę.....................................................28
Paspauskite maitinimo mygtuką. .............................................................28

Valdymo gestai naudojant jutiklinį laukelį ..............................................29

Žymeklio judinimas .......................................................................................29
Gestai vienu pirštu .........................................................................................30
Gestai dviem pirštais .....................................................................................32
Gestai trimis pirštais ......................................................................................33

Klaviatūros naudojimas..................................................................................34

Funkciniai klavišai ...........................................................................................34
„ASUS“ taikomųjų programų funkciniai mygtukai .............................35
„Windows® 8“ klavišai ....................................................................................35
Daugialypės terpės valdymo klavišai .....................................................36
Skaitinė klaviatūra ..........................................................................................36

Optinio diskų įrenginio naudojimas .........................................................37

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

3 skyrius: „Windows® 8“ naudojimas

Pirmasis paleidimas .........................................................................................40
„Windows® 8“ fiksavimo ekranas ................................................................40
„Windows®“ naudotojo sąsaja .....................................................................41

Pradžios ekranas .............................................................................................41
„Windows®“ programos ................................................................................41
Aktyviosios sritys ............................................................................................42

Darbas su „Windows®“ programomis ........................................................44

Programų paleidimas ....................................................................................44
Taikomųjų programų suasmeninimas ....................................................44
Programų uždarymas ....................................................................................45
Taikomųjų programų ekrano atidarymas ..............................................46
Charn bar ...........................................................................................................48
Momentinių fotonuotraukų funkcija .......................................................50

Kiti klaviatūros spartieji klavišai ..................................................................52
Prisijungimas prie belaidžių tinklų ............................................................54

Wi-Fi

.............................................................................................................54

„Bluetooth“ ......................................................................................................56
Skrydžio režimas .............................................................................................58

Prijungimas prie laidinių tinklų ...................................................................59

Dinaminio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas ...............................59
Nuolatinio IP/PPPoE tinklo ryšio konfigūravimas ...............................63

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas .......................................................64

Nešiojamojo kompiuterio miego režimo įjungimas ..........................64

4 skyrius: „ASUS“ taikomosios programos

ASUS ypatingos programos .........................................................................66

„Life Frame“ .......................................................................................................66
„Power4Gear Hybrid“ ....................................................................................68
USB įkroviklis „Charger+“ ............................................................................69
Įjungimas akimirksniu ...................................................................................71

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas5 skyrius: Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST)

Automatinis tikrinimas įjungus kompiuterį (POST) .............................74

POST naudojimas prieigai prie BIOS ir trikčių diagnostikos ............74

BIOS ...................................................................................................................74

Prieiga prie BIOS..............................................................................................74
BIOS nuostatos ................................................................................................75

Trikčių diagnostika ...........................................................................................83

Refresh your PC (atnaujinti kompiuterį) .................................................83
Atkurti kompiuterio parametrus ...............................................................84
Advanced options (išplėstinės parinktys) ..............................................85

6 skyrius: Nešiojamojo kompiuterio atnaujinimas

Tiesioginės kreipties atminties (RAM) modulio įrengimas ................88
Standžiojo disko įrenginio (HDD) keitimas .............................................92
Naujo akumuliatoriaus įdėjimas .................................................................98

Priedai

DVD-ROM diskasukio informacija (tam tikruose modeliuose) .... 102
„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija (tam

tikruose modeliuose) ................................................................................. 104
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ......................... 105
Apžvalga ......................................................................................................... 105
Tinklo suderinamumo deklaracija ......................................................... 105
Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ................ 108
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ................... 110
Atitikties deklaracijaR&TTE Direktyva (1999/5/EC) .......................... 110
Žymėjimas CE ženklu ................................................................................. 111
IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai ...................................... 111
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ......................... 112
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas ......................... 112
UL saugos pranešimai ................................................................................ 114

background imageNešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Maitinimo saugos reikalavimas .............................................................. 115
Įspėjimai dėl TV imtuvo ............................................................................. 115
REACH .......................................................................................................... 115
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų

baterijoms) ..................................................................................................... 115
Optinio diskasukio saugos informacija................................................ 117
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą ..................... 117
CTR 21 patvirtinimas(nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu

modemu) ........................................................................................................ 118
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys ...... 119
Europos Sąjungos ekologinis ženklas ................................................. 120
Saugojimasis nuo žalos klausai .............................................................. 120
Įspėjimas dėl dangos .................................................................................. 120
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir

deklaracija ..................................................................................................... 121
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ......... 121

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas