ASUS ROG G750JM - Požadavek na elektrickou bezpečnost

background image

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší

než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo

rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm nebo H05VV-F,  G, 0,75mm.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration,

Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,

hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl

zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech

na webu ASUS REACH na adrese HYPERLINK http://csr.asus.com/

english/REACH.htm.