ASUS ROG G750JM - BIOS Settings (Настройки на BIOS)

background image

BIOS Settings (Настройки на BIOS)

ЗАБЕЛЕЖКА: BIOS екраните в този раздел са само за справка.
Действителните екрани в пакета могат да се различават в зависимост от
модела и държавата.

Boot (Стартиране)

Това меню Ви дава възможност да конфигурирате свойствата на
опциите за стартиране. Можете да видите следните процедури, когато
задавате приоритета за зареждане.

1. На екрана

Boot (Зареждане на операционна система) изберете

Boot Option #1 (Опция за зареждане #1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Sets the system boot

order

background image

76

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

.

Натиснете

и изберете устройство за

Boot Option #1

(Опция за зареждане #1).

Boot Configuration

Launch CSM [Enabled]
Launch PXE OpROM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Boot Option #2 [P1: Hitachi HTS547..]
Boot Option #3 [Atheros Boot Agent]

CD/DVD ROM Drive BBS
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Sets the system boot

order

Boot Option #1

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager
Disabled

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

77

Security (Защита)

Това меню Ви позвоялва да конфигурирате администраторската парола
и паролата на потребителя на Вашия Notebook PC. То също така Ви
позволява да управлявате достъпа до твърдия диск на Вашия Notebook
PC’, входно-изходния (I/O) интерфейс и USB интерфейса.

Задаване на парола:
1. На екрана

Security (Сигурност), изберете Setup Administrator

Password (Конфигуриране на администраторска парола) или

User Password (Потребителска парола).

. TНапишете паролата и натиснете

.

3. Напишете отново паролата и натиснете

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• Ако инсталирате

User Password (Потребителска парола), ще

бъдете подканвани да я въведете преди да влезете в операционната
система на Notebook PC.

• Ако инсталирате

Administrator Password (Администраторска

парола), ще бъдете подканени да я въведете преди влизане в BIOS.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD User Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Enabled]

S e t A d m i n i s t r a t o r

Password. The password

length must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
M u s t t y p e w i t h

character:
a-z, 0-9

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

78

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Заключване на входно-изходния интерфейс:

1. На екрана

Защита изберете Защита на входно-изходен

интерфейс.

. Изберете интерфейса, който искате да заключите и натиснете

.

3. Изберете

Lock (Заключване).

Премахване на паролата:
1. На екрана

Security (Сигурност), изберете Setup Administrator

Password (Конфигуриране на администраторска парола) или

User Password (Потребителска парола).

.

Въведете текущата парола и натиснете

.

3.

Оставете полето

Create New Password (Създаване на нова парола)

празно и натиснете

.

4. Изберете

Yes (Да) в полето за потвърждение и натиснете

Защита на входно-изходен интерфейс

В менюто Security (Защита), можете да плучите достъп до I/O Interface
Security (Защита на входно-изходен интерфейс), за да заключите някои
функции на интерфейса на Вашия Notebook PC.

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA 2nd HDD Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface
USB Interface Security

If Locked, LAN controller

will be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

79

Защита на USB интерфейс

Чрез менюто I/O Interface Security (Защита на входно-изходен
интерфейс) можете да получите достъп и до USB Interface Security
(Защита на USB интерфейс) и да за ключите или отключите
портове и устройства.

Заключване на USB интерфейса:

1. На екрана

Защита, изберете Защита на входно-изходен

интерфейс > Защита на USB интерфейс.

. Изберете интерфейса, който искате да заключите и натиснете

Заключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Конфигуране на USB Interface (USB интерфейс) на Lock
(Заключване)
също заключва и скрива External Ports (Външни портове)
и други устройства, включени в

USB Interface Security (Защита на USB

интерфейс).

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f L O C K E D , a l l

U S B d e v i c e s w i l l

be disabled

USB Interface

Lock
UnLock

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

background image

80

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Задаване на Master Password (Основна парола)

В меню Security (Защита), можете да използвате

Set Master

Password (Задаване на основна парола), за да конфигурирате
достъп с парола до Вашия твърд диск.

Задаване на парола на твърдия диск:

1. На екрана

Защита, натиснете Задай основна парола.

. Въведете парола и натиснете

.

3. Въведете отново, за да потвърдите паролата и натиснете

.

4. Натиснете

Задай парола на потребителя и повторете

предишните стъпки, за да зададете паролата на потребителя.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot

Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only

limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is

a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status

NOT INSTALLED

User Password Status

NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD User Pwd Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Secure Boot Control [Disabled]

Set HDD Master Password.
***Advisable to Power

Cycle System after Setting

Hard Disk Passwords***

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

81

Запис и изход

За да запишете настройките си, изберете

Save Changes and Exit

(Запис на промените и изход) преди да излезете от BIOS.

Актуализиране на BIOS.

1. Проверете точния модел на Notebook PC, след което изтеглете

последния BIOS файл за Вашия одел от уеб сайта на ASUS.

. Запазете копие от изтегления BIOS файл на флаш у стройство.

3. Свържете флаш устройството към Вашия Notebook PC.

4. Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по време на

POST.

5. От програмата за BIOS настройка, щракнете върху

От програмата за BIOS настройка, щракнете върху

Advanced

(Разширени) > Start Easy Flash (Стартиране на Easy Flash), след
което натиснете

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security

Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Atheros Boot Agent
P1: Hitachi HTS547575A9E384
Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after

saving the changes.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

6. Намерете изтегления BIOS файл на флаш устройството и

натиснете

.

7. След актуализирането на BIOS, щракнете върху

Exit (Изход) >

Restore Defaults (Възстанови настройката по подразбиране), за
да възстановите настройката по подразбиране на системата.

ASUSTek Easy Flash Utility

FSO
FS1
FS2
FS3

0 EFI

<DIR>

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G750JX
Version: T30
Build Date: Dec 22 2012
Build Time: 12:43:56

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Winbond 25X/Q Series

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake on Lid Open

[Enabled]

Power Off Energy Saving

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Intel Virtualization Technology [Enabled]
Intel AES-NI [Enabled]
CPU C states

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Thunderbolt
USB Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
Network Stack

Press Enter to run the

utility to select and

update BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advance

Boot Security Save & Exit

→← : Select Screen

↑↓ : S e l e c t I t e m

E n t e r :

S e l e c t

+ / — : C h a n g e O p t .

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F 1 0 : S a v e & E x i t

E S C

:

E x i t

Version 2.15.1231. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83