ASUS ROG G750JM - Общ преглед

background image

Общ преглед

На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до
CTR 1 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът
CTR 1 е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно
тонално номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към
обществените комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN).

Общият технически регламент CTR 1 (Common Technical Regulation)
относно изискванията за свързване към обществените комутируеми
аналогови телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства (с
изключение на крайни устройства, поддържащи гласова телефония с
идентификация на обажданията), при които включването в мрежата,
ако има достъп, се осъществява чрез двойно тонално номеронабиране
(DTMF).