ASUS ROG G750JM - Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК)

background image

Изявление на Федералната Комисия по
Комуникациите (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на
ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

• Устройството да не причинява вредна интерференция и
• Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително

и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово

оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК.

Тези ограничения са предвидени да предоставят подходяща защита

срещу вредни смущения при инсталация в жилища. Това устройство

генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако

не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да

причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази

интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако

устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното

приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване

на устройството, потребителят може да се опита да коригира
смущенията по един или повече от следните начини:

• Да промени ориентацията или местоположението на приемателната

антена.

• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.

Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без
гаранции. За актуалните версии на таблицата посетете http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_1.html

1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването
използва пулсово избиране (възможно е производителите да посочат
в ръководството, че оборудването поддържа единствено тонално
набиране, което прави допълнителните тестове излишни).

В Холандия се изискват допълни изпитвания за последователно
свързване и идентификация на обажданията.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

109

• Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е

различен от веригата, към която е включен приемникът.

• Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен

техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо е използването на за защитен
захранващ кабел, за да се изпълнят изискванията на ФКК за ограничение

на излъчването и за да се избегне интерференция с приемане на радио

или телевизионен сигнал. Изключително важно е да се ползва само

предоставеният захранващ кабел. Използвайте само защитени кабели за

свързване на входно-изходни устройства към това устройство. Насочваме

вниманието Ви на факта, че промени или модификации, които не са били

одобрени от страната отговаряща за съвместимостта на устройството,

могат да отнемат правото Ви да използвате това оборудване.

(Препечатано от Кодекс на федералните закони #47, част 15.193, 1993.
Вашингтон: Федерален регистър, Национално управление на архивите и
регистъра, Държавна печатна служба на САЩ).

background image

110

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC