ASUS ROG G750JM - Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и телекомуникационно терминално оборудване

background image

Декларация за съответствие Директива 1999/5/
EC за радио и телекомуникационно терминално
оборудване

Следните точки са изпълнени и се смятат за уместни и достатъчни
съобразно директивата за радио и телекомуникационно терминално
оборудване:

• Основни изисквания упоменати в [Член 3]
• Изисквания за безопасност, упоменати в [Член 3.1a]
• Тестове за електрическа безопасност според [EN 60950]
• Изисквания за електромагнитна съвместимост в [Член 3.1b]
• Тестове за електромагнитна съвместимост в [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

• Ефективна използване на радио спектъра съобразно [Член 3.]
• Приложения за радио тестове според [EN 300 38-]

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

111