ASUS ROG G750JM - Типография

background image

Типография

Получер

= Показва меню или елемент, които трябва да бъдат

избрани.

Курсив

= Показва раздели в това ръководство, с които можете да

направите справка.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9

Предпазни мерки

Използване на Вашия Notebook PC

Не поставяйте Вашия Notebook PC върху неравни или
нестабилни работни повърхности.

Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или
друга част на тялото, за да предотвратите неудобство или
нараняване поради излагане на топлина.

Notebook PC трябва да се използва при температура на
околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F).

Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се
уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията.

Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари
или други периферни устройства с Вашия Notebook PC.

Не носете Notebook PC и не го покривайте с материали,
които биха могли да попречат на циркулацията на въздух,
докато Notebook PC е включен.

Можете да пуснете Notebook PC през рентгеновите машини
на летището (използват се за предметите, поставени на
багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори
или пръчки.

Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за
услугите по време на полет, които можете да използвате,
както и за ограниченията при работа с Notebook PC.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Грижа за Вашия Notebook PC

Не излагайте Вашия Notebook PC на запрашена среда.

Не използвайте Вашия Notebook PC близо до утечки на газ.

Не поставяйте обекти върху Notebook PC.

Не излагайте Notebook PC на силни магнитни и електрически
полета.

Не използвайте и не излагайте Notebook PC на течности,
дъжд или влага.

Не използвайте силни разтворители като разредители,
бензол или други химикали върху или в близост до Вашия
Notebook PC.

Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния
модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook
PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия,
навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат
в няколко капки топла вода. Отстранете излишната влага от
Вашия Notebook PC с помощта на сухо парче плат.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

11

Правилно изхвърляне на продукта

НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци.
Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат
рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за
отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо,
електронно устройство и съдържаща живак клетъчна
батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите
битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби
за изхвърляне на електронни продукти.

НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци.
Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на
колелца означава, че батерията не трябва да се изхвърля
заедно с останалите битови отпадъци.

background image

1

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC