Помощ ASUS ROG G750JM

background image

Notebook PC

Електронно

ръководство

background imageЕлектронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Информация за авторските права

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат
размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици
под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с
цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ,
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА
ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА,
СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани
търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране
или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ
ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Ограничение на отговорността

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при
които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават
право на обещетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо
имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията
според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор,
непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който
ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ
СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; () ЗАГУБИ ИЛИ
ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ
ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ
ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ
СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

Сервиз и поддръжка

Посетете страницата ни

http://support.asus.com, която е преведена на много езици.

Януари 2013

BG7780

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

3

Съдържание

За това ръководство ................................................................................... 7

Символи, използвани в това ръководство ..............................................8
Икони .....................................................................................................8
Типография .................................................................................................8

Предпазни мерки ......................................................................................... 9

Използване на Вашия Notebook PC ..........................................................9
Грижа за Вашия Notebook PC .................................................................10
Правилно изхвърляне на продукта .........................................................11

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC ......................................................... 14

Изглед отгоре ...........................................................................................14
Отдолу 18
Дясна страна .............................................................................................0
Лява страна ..............................................................................................
Изглед отзад .............................................................................................4

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Първи стъпки ............................................................................................. 6

Поставете батерийния модул (на избрани модели). .............................6
Зареждане на Вашия Notebook PC. .......................................................7
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея. ..................................8
Натиснете бутона за включване и изключване. ...................................8

Жестове за тъчпада ................................................................................. 9

Движение на курсора ..............................................................................9
Жестове с три пръста ..............................................................................33

Използване на клавиатурата ................................................................... 34

Функционални клавиши ...........................................................................34
Функционални клавиши за ASUS приложения......................................35
Windows

®

8 клавиши ................................................................................35

Клавиши за мултимедийно управление ................................................36
Цифрова клавиатура ...............................................................................36

Използване на оптичното устройство .................................................... 37

background image

4

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 3: Работа с

Windows

Стартиране за пръв път ............................................................................ 40
Windows

®

8 заключен екран ..................................................................... 40

Windows

®

потребителски интерфейс ..................................................... 41

Стартов екран ...........................................................................................41
Windows

®

приложения .............................................................................41

Активни елементи ....................................................................................4

Работа с Windows

®

приложения .............................................................. 44

Стартиране на приложения ....................................................................44
Персонализиране на приложения ..........................................................44
Затваряне на приложения ......................................................................45
Достъп до екрана All Apps (Всички приложения) ..................................46
Charms bar (лентата Charms) ..................................................................48
В Charms bar (лентата Charms) ...............................................................49

Функция Snap (Прилепване) ..................................................................... 50

Използване на Snap (Прилепване) .........................................................50

Други клавишни комбинации .................................................................... 5
Свързване към безжични мрежи ........................................................... 54

Wi-Fi

...................................................................................................54

Bluetooth ...................................................................................................56
Airplane mode (Режим "Самолет") ...........................................................58

Свързване към кабелни мрежи ............................................................... 59

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE мрежова
връзка 59
Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес ................63

Изключване на Вашия Notebook PC ........................................................ 64

Поставяне на Notebook PC в спящ режим .............................................64

Глава 4: ASUS приложения

Важни ASUS приложения......................................................................... 66

Life Frame ..................................................................................................66
Power4Gear Hybrid ....................................................................................68
USB Charger+ ............................................................................................69
Незабавно включване..............................................................................71

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5

Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)

Тестване на системата (POST) ................................................................ 74

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на
неизправности ..........................................................................................74

BIOS

........................................................................................................ 74

Достъп до BIOS ........................................................................................74
BIOS Settings (Настройки на BIOS) .........................................................75

Отстраняване на неизправности ............................................................. 83

Обновяване на Вашия компютър ...........................................................83
Нулиране на Вашия компютър ................................................................84
Разширени опции .....................................................................................85

Глава 6: Надстройка на Вашия Notebook PC

Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул ........................... 88
Смяна на твърд диск ................................................................................. 9
Инсталиране на нов батериен модул ...................................................... 98

Приложения

Информация за DVD-ROM устройството (при определени модели) .10
Информация за Blu-ray ROM устройство (при определени модели) .104
Съвместимост на вътрешния модем ....................................................105
Общ преглед ...........................................................................................105
Декларация за съвместимостта на мрежата ......................................105
Декларация за съвместимостта на мрежата .....................................106
Негласови устройства ...........................................................................106
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК) .......108
Предупреждение на ФКК относно радиочестотно облъчване ..........110
Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и
телекомуникационно терминално оборудване ....................................110
CE маркировка........................................................................................111
Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за Канада .111
Безжични работни канали за различни райони ..................................11
Ограничени безжични честотни ленти във Франция .........................11
Предупреждения на UL за безопасност ..............................................114

background image

6

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Изискване за електрическа безопасност ............................................115
Бележки относно ТВ тунери (при определени модели) .....................115
REACH бележки .....................................................................................115
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни
(за литиево-йонни батерии) ...................................................................115
Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства 117
Декларация на Macrovision Corporation ...............................................117
CTR 1 одобрение (за Notebook PC с вграден модем) .......................118
Продукт, съвместим с ENERGY STAR .................................................119
Екомаркировка на Европейския Съюз ................................................10
Предотвратяване на слухови увреждания ..........................................10
Съвместимост със законите за опазване на околната среда и
Декларация ............................................................................................11
ASUS рециклиране / Обратно приемане ..............................................11

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и
софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните
глави:
Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните
компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия
Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

®

8

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows

®

8 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: ASUS приложения

Тази глава характеризира ASUS приложенията, включени на
Вашия Notebook PC.

Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да
промените настройките на Вашия Notebook PC.

Глава 6: Надстройка на Вашия Notebook PC

Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на
частите на Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно
безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство,
съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която
трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и
съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация,
която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате
определени задача и за да се предотврати повреда на данните и
компонентите на Вашия Notebook PC.

Икони

Иконите по-долу показват кое устройство се използва за извършване на
серии от задачи или процедури на Вашия Notebook PC.

= Използване на тъчпада.

= Използване на клавиатурата.

Типография

Получер

= Показва меню или елемент, които трябва да бъдат

избрани.

Курсив

= Показва раздели в това ръководство, с които можете да

направите справка.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9